Βιβλία

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 3
Πτωχευτικό δίκαιο

Η οικονομική κρίση, αλλά και η γενικότερη εξέλιξη του δικαίου τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς, έχουν βαθύτατα επηρεάσει, όπως είναι φυσικό, το Πτωχευτικό Δίκαιο. Έτσι, η πρόσφατη αναμόρφωση του Πτωχευτικού Κώδικα (περιλαμβανομένης της εκ βάθρων αναμόρφωσης της διαδικασίας εξυγίανσης) με διαδοχικ...

Πτωχευτικό δίκαιο: Βασική εμπορική νομοθεσία VII

Αν και όχι στον κύριο κορμό του πτωχευτικού δικαίου, πολλές αλλαγές εισήχθησαν με αλλεπάλληλα νομοθετήματα σε παρεμφερή, απτόμενα του πτωχευτικού δικαίου θέματα, στο χρόνο που μεσολάβησε μεταξύ της δεύτερης έκδοσης και της παρούσης. Ανατροπές ουσίας έγιναν, ιδίως, όσον αφορά τη ρύθμιση των οφειλών υ...

Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Οι προπτωχευτικές διαδικασίες αφερεγγυότητας του πτωχευτικού κώδικα

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Οι προπτωχευτικές διαδικασίες αφερεγγυότητας του πτωχευτικού κώδικα στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Οι προπτωχευτικές διαδικασίες αφερεγγυότητας του πτωχευτικού κώδικα, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Άμυνα και ελευθέρωση του υπερχρεωμένου οφειλέτη

Η υπερχρέωση, η επιβάρυνση δηλαδή του οφειλέτη με χρέη προφανώς δυσανάλογα προς το οικονομικό του δύνασθαι, προσβάλλει την αξιοπρέπειά του και οδηγεί σε εξαφάνιση της οικονομικής ελευθερίας του, καθώς και άλλων ελευθεριών που εξαρτώνται defactoαπό αυτήν. Αυτή είναι η βασική θέση του βιβλίου του Γιώρ...

Πτωχευτικό δίκαιο

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Πτωχευτικό δίκαιο στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Πτωχευτικό δίκαιο, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Πτωχευτική νομοθεσία

Το νέο αυτό βιβλίο που αποτελεί την κωδικοποίηση για την Πτωχευτική Νομοθεσία κινείται σε τέσσερις άξονες: α) στο βασικό κορμό της εθνικής πτώχευσης, τον πτωχευτικό κώδικα (Ν 3588/2007 ΠτΚ) -μαζί με αποσπάσματα αιτιολογικής έκθεσης ανά άρθρο- όπως έχει τροποποιηθεί ήδη τρείς φορές δυνάμει των Ν 4055...

Πτωχευτικό δίκαιο και δίκαιο ρύθμισης οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων

Οι εσχάτως ψηφισθέντες νόμοι 4055 και 4072/2012 επέφεραν μερικές ακόμα, μικρές πάντως σε έκταση, αλλαγές στον πολύπαθο αρχικό νόμο 3588/2007, ο οποίος είχε υποστεί ήδη τον κλονισμό της βαθύτερης επέμβασης σε θεμελιώδεις ρυθμίσεις του με το ν. 4013/2011. Οι νέες ρυθμίσεις είναι περισσότερο διορθωτικέ...

Βασική εμπορική νομοθεσία

Οι αλλαγές που επέφεραν στην πτωχευτική νομοθεσία οι πρόσφατοι νόμοι 4055/2012 (άρθρο 22) και 4072/2012 (άρθρο 234) δημιούργησαν την ανάγκη της νέας αυτής έκδοσης του ανά χείρας τεύχους....

Πτωχευτικός κώδικας

Στο νόμο 3588/2007 περιέχεται ο Πτωχευτικός Κώδικας, οι ρυθμίσεις του οποίου ισχύουν (κατά το άρθρο 180 του νόμου) από 16 Σεπτεμβρίου 2007. Κατά την Εισηγητική Έκθεση, "χωρίς να επέρχεται ρήξη ή αποξένωση με την επί αιώνα και πλέον νομική, δικαστηριακή και θεωρητική, παράδοση της Χώρας μας για το θ...

Υπερχρεωμένα νοικοκυριά

Η μέχρι σήμερα νομολογιακή εφαρμογή του ν. 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Η δεύτερη έκδοση του παρόντος δίδει βάρος στην εφαρμογή του Ν. 3869/2010 από τα δικαστήρια, τόσο στην εκούσια δικαιοδοσία όσο και επί ανακοπών και αιτήσεων αναστολής. Το βιβλίο διαρθρώνεται σε τέσσερα μέρη: στο ...

Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων (ν.3869/2010)

Με το νόμο 3869/2010 καθιερώθηκε ειδική διαδικασία για τη ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων που δεν έχουν την ιδιότητα του εμπόρου. Με τον τρόπο αυτόν η Πολιτεία επιχειρεί να αντιμετωπίσει το σοβαρό οικονομικό- κοινωνικό φαινόμενο της υπερχρεώσεως, εισάγοντας- κατά το πρότυπο άλλων χωρώ...

Ασκήσεις πτωχευτικού δικαίου

Η Γ΄ έκδοση των Ασκήσεων Πτωχευτικού Δικαίου επισπεύθηκε από την αντικατάσταση της διαδικασίας της συνδιαλλαγής από την προπτωχευτική διαδικασία της εξυγίανσης που επήλθε με το ν. 4013/2011....

Πτωχευτική νομοθεσία

Σκοπός της παρούσας συλλογής νομοθεσίας είναι η κωδικοποίηση της ελληνικής πτωχευτικής νομοθεσίας, με ιδιαίτερη έμφαση στο θεσμικό πλαίσιο της ρύθμισης χρεών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και στις τροποποιήσεις που επέφερε ο Ν. 4013/2011 στα άρθρα 99 επ. του Πτωχευτικού Κώδικα. Πέρα από το κείμενο ...

Βασική εμπορική νομοθεσία

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Βασική εμπορική νομοθεσία στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Βασική εμπορική νομοθεσία, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Πτωχευτικό δίκαιο

Νέα, όγδοη έκδοση, πλήρως ενημερωμένη με τον Ν. 4013/2011 και τις νέες νομολογιακές εξελίξεις - Οι ουσιαστικές και η τυπική προϋπόθεση της κήρυξης της πτώχευσης - Οι ουσιαστικές συνέπειες της πτώχευσης ως προς τον οφειλέτη και ως προς τους πτωχευτικούς πιστωτές και τους άλλους υπόχρεους - Η επί...

Πτωχευτικός κώδικας

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Πτωχευτικός κώδικας στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Πτωχευτικός κώδικας, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Εξυγίανση επιχειρήσεων

Με το δίλημμα: - Πρόταξη στην ικανοποίηση των πιστωτών ή στη διάσωση της επιχείρησης; - Έμφαση στην πρόληψη της πτώχευσης ή στην ανατροπή των αποτελεσμάτων της;, ο συγγραφέας αναπτύσσει τις δύο προπτωχευτικές διαδικασίες αυτή της εξυγίανσης, που εισήγαγε ο Ν 4013/2011 τροποποιώντας τα άρθρα 99-106 ...

Πτωχευτικό δίκαιο

Ο επιστημονικός διάλογος περί των ρυθμίσεων του νέου πτωχευτικού κώδικα καλά κρατεί. Σ’ αυτόν ευελπιστεί να συμβάλει και η νέα αυτή έκδοση, που έλαβε υπόψη της τα εν τω μεταξύ προκύψαντα καινά δεδομένα. Τις νομοθετικές εξελίξεις -εκείνες, ιδίως, περί της ρυθμίσεως των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών π...

Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης επιχειρήσεων

Με την παρούσα μελέτη - που αποτέλεσε αρχικά, σε πιο συνεπτυγμένη μορφή, εισήγηση σε εκδήλωση της Μακεδονικής Ένωσης Εμπορικού Δικαίου που έλαβε χώρα στη Θεσσαλονίκη στις 11 Μαΐου 2011 - σκιαγραφούνται οι διεθνείς τάσεις στο ζήτημα της προπτωχευτικής εξυγίανσης, και στη συνέχεια παρουσιάζεται η προτ...

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 3
Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...