Βιβλία

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 3
Το αγροτικό συνεταιριστικό πρόβλημα της χώρας

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Το αγροτικό συνεταιριστικό πρόβλημα της χώρας στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Το αγροτικό συνεταιριστικό πρόβλημα της χώρας, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Η διαδικασία μετακύλισης τιμής στον ελληνικό αγροδιατροφικό τομέα

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Η διαδικασία μετακύλισης τιμής στον ελληνικό αγροδιατροφικό τομέα στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Η διαδικασία μετακύλισης τιμής στον ελληνικό αγροδιατροφικό τομέα, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ο αγροτικός τομέας στην Ελλάδα

[...] Βασικός σκοπός της μελέτης αυτής είναι η αξιολόγηση των εξελίξεων και προοπτικών του αγροτικού τομέα στην Ελλάδα με τη συγκέντρωση πληροφοριών για την παραγωγή, την κατανάλωση, τις τιμές, το εμπόριο, και την ανταγωνιστικότητα βασικών κλάδων του. Αναλύονται, επίσης, οι πρόσφατες εξελίξεις αναφο...

Αγροφιλία

... Η τάση αυτή της αντιαστικοποίησης ουσιαστικά διεκδικεί μια άλλη μορφή οργάνωσης του χώρου, χρήσης του εδάφους. Προκαλεί, ξυπνά τον αγροτικό χώρο, μεταφέρει το ενδιαφέρον σ' αυτόν και μπορεί να πάρει, κατά τη γνώμη μου, εκφράσεις αγροφιλίας. Μέσα από διαφορετικές κατευθύνσεις οι σύγχρονες τάσεις ...

Ο αγροτικός τομέας της Κρήτης: Προβλήματα και προοπτικές

Το παρόν έντυπο αποτελεί προϊόν του ερευνητικού έργου με τίτλο "Κοινωνικοοικονομική έρευνα του αγροτικού τομέα στην Κρήτη: συνεταιριστικές οργανώσεις και τεχνολογική ανάπτυξη", που σχεδιάστηκε και διεκπεραιώθηκε από το Πολυτεχνείο Κρήτης, με τη συγχρηματοδότηση της Περιφέρειας Κρήτης. Το έργο αυτό ε...

Αποδοτικότητα του αγροτικού τομέα

Η προκείμενη μονογραφία εκπονήθηκε στα πλαίσια του ερευνητικού έργου Αρχιμήδης I, το οποίο υλοποιήθηκε το 2005 και 2006, και χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επαγγελματικής Αρχικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ). Στο σύγγραμμα αυτό επιχειρείται να ανιχνευθεί η αποτελεσματικότητ...

Η ελληνική γεωργία ενώπιον των νέων συνθηκών και θεσμικού πλαισίου

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Η ελληνική γεωργία ενώπιον των νέων συνθηκών και θεσμικού πλαισίου στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Η ελληνική γεωργία ενώπιον των νέων συνθηκών και θεσμικού πλαισίου, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Η ελληνική γεωργία στο διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Η ελληνική γεωργία στο διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Η ελληνική γεωργία στο διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Η ελληνική γεωργία και ύπαιθρος στη διευρυμένη Ευρωπαϊκή Ένωση: Νέες προκλήσεις και προσανατολισμοί

Το κύριο μέρος του συνεδρίου περιλάμβανε την τρέχουσα ερευνητική δραστηριότητα, η οποία παρουσιάσθηκε σε 8 ενότητες: - Ανταγωνιστικότητα, καινοτομίες, νέες τεχνολογίες στη γεωργία - Αγροτική πολιτική - Διεθνές εμπόριο - Νέα καταναλωτικά πρότυπα και «αγροτικοί προσανατολισμοί» - Οικονομική μετα...

Η μεταρρύθμιση της κοινής αγροτικής πολιτικής

Η Κοινή Αγροτική Πολιτική ήταν και είναι η σημαντικότερη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υιοθετήθηκε αμέσως μετά την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (ΕΟΚ) και έπαιξε πολύ σπουδαίο ρόλο στην ανασυγκρότηση της κατεστραμμένης, από τους πολέμους, Ευρώπης. Κύριοι στόχοι της ήταν: - Η αύξησ...

Διεθνές εμπόριο γεωργικών προϊόντων και πολυλειτουργική γεωργία

Η παγκοσμιοποίηση των αγορών έχει επηρεάσει καθοριστικά τις εξελίξεις στη γεωργία κάθε χώρας και μια σειρά προκλήσεων -διατροφικές κρίσεις, περιβαλλοντική υποβάθμιση, κ.ά.- συνθέτουν ένα εντελώς νέο τοπίο, στο οποίο καλείται να λειτουργήσει και η ελληνική γεωργία. Το πλαίσιο της πολιτικής για τη γεω...

Αναδιάρθρωση καλλιεργειών και λοιπών πόρων του γεωργικού τομέα στην Ελλάδα

Παρακολουθώντας τον τομέα της γεωγραφίας αλλά και τους άλλους τομείς της οικονομίας με τους οποίους σχετίζεται, τις παγκόσμιες μεταβολές, τις επιδράσεις του παγκόσμιου εμπορίου στη χώρα μας, στο παρόν και στο μέλλον, διαπιστώνουμε ότι είναι επιτακτική ανάγκη η λήψη των αναγκαίων μέτρων για αναδιάρθρ...

Οι μικροί γεωργοί στην Ελλάδα

Το παρόν βιβλίο δείχνει την πραγματικότητα που διαμορφώνεται στην ελληνική ύπαιθρο. Μολονότι οι περισσότεροι θέλουν να πιστεύουν ότι οι μικροί γεωργοί στην Ελλάδα θα εξαφανιστούν, τα ερευνητικά δεδομένα φανερώνουν ότι υπάρχουν επιτυχείς στρατηγικές επιβίωσης που ευτυχώς ακολουθούνται από πολλούς μικ...

Στρατηγική για την αγροτική ανάπτυξη της Ελλάδας

Το κείμενο που δημοσιεύεται στο βιβλίο αυτό αποτελεί μια συνοπτική Έκθεση για το παρόν και το μέλλον της ελληνικής γεωργίας και της υπαίθρου. Είναι προϊόν συλλογικής εργασίας μιας Ανεξάρτητης Επιστημονικής Επιτροπής επτά ειδικών πανεπιστημιακών Καθηγητών που προέρχονται από ισάριθμα πανεπιστήμια της...

Ώρα μηδέν για τους έλληνες αγρότες

Η αγροτική οικονομία αποτελεί στάση ζωής και η αντιμετώπισή της συναρτάται από πολλούς παράγοντες (οικονομικούς, κοινωνικούς, πολιτισμικούς, εκπαίδευσης, περιφερειακής πολιτικής, υποδομών κλπ). Απαιτείται συνεπώς μια πολυεπίπεδη εξέταση του αγροτικού προβλήματος και μια όσμωση πολλών πολιτικών. Απαι...

Αγροφιλία

... Η τάση αυτή της αντιαστικοποίησης ουσιαστικά διεκδικεί μια άλλη μορφή οργάνωσης του χώρου, χρήσης του εδάφους. Προκαλεί, ξυπνά τον αγροτικό χώρο, μεταφέρει το ενδιαφέρον σ' αυτόν και μπορεί να πάρει, κατά τη γνώμη μου, εκφράσεις αγροφιλίας. Μέσα από διαφορετικές κατευθύνσεις οι σύγχρονες τάσεις ...

Αγροτικοί συνεταιρισμοί και κοινωνική δυναμική

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Αγροτικοί συνεταιρισμοί και κοινωνική δυναμική στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Αγροτικοί συνεταιρισμοί και κοινωνική δυναμική, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Απασχόληση και ασφάλιση στον αγροτικό τομέα της Ελλάδας

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Απασχόληση και ασφάλιση στον αγροτικό τομέα της Ελλάδας στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Απασχόληση και ασφάλιση στον αγροτικό τομέα της Ελλάδας, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Το εξωγεωργικό εισόδημα των ελληνικών αγροτικών εκμεταλλεύσεων

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Το εξωγεωργικό εισόδημα των ελληνικών αγροτικών εκμεταλλεύσεων στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Το εξωγεωργικό εισόδημα των ελληνικών αγροτικών εκμεταλλεύσεων, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δυναμικές μονάδες, δυνητικές καινοτομίες και αναδιάρθρωση του γεωργικού τομέα

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Δυναμικές μονάδες, δυνητικές καινοτομίες και αναδιάρθρωση του γεωργικού τομέα στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Δυναμικές μονάδες, δυνητικές καινοτομίες και αναδιάρθρωση του γεωργικού τομέα, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 3
Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...