Βιβλία

Στρατηγού Μακρυγιάννη Απομνημονεύματα Β'

Θα ήθελα τώρα προτού τελειώσω, να συνοψίσω τη γνώμη μου για την αξία του βιβλίου του Μακρυγιάννη. Ακούσατε λίγες περικοπές του. Είναι ελάχιστες και ανεπαρκείς. Αλλά θα σας δώσουν οπωσδήποτε μια μικρή βάση για να κρίνετε την ιδέα μου, που είναι η ακόλουθη: Ο Μακρυγιάννης είναι ο πιο σημαντικός πεζογρ...

Ο κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας και το πρώτο ελληνικό κράτος (1828-1831)

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ο κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας και το πρώτο ελληνικό κράτος (1828-1831) στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ο κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας και το πρώτο ελληνικό κράτος (1828-1831), μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ιστορία του Ιωάννου Καποδίστρια

[...] Την ιστορίαν του Καποδιστρίου διττώς θεωρούμεν αναγκαίαν· πρώτον μεν, διότι αυτός υπήρξεν ο ανήρ εκείνος, όστις εν τη ελληνική αυτού καταγωγή ετίμησε το ελληνικόν όνομα, μέγα διαδραματίσα, κατά τας τρεις πρώτας δεκαετηρίδας του προς το τέρμα δολιχοδρομούντος ΙΘ΄ αιώνος, πρόσωπον, γενόμενος ο δ...

Ιστορία του Ιωάννου Καποδιστρίου

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ιστορία του Ιωάννου Καποδιστρίου στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ιστορία του Ιωάννου Καποδιστρίου, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...