Βιβλία

Kind, Buch, Denkmal

Fuenf im Kulturbereich taetige Organisationen aus fuenf Mitgliedslaendern der EU stellen hier paedagogische Programme fuer Kinder im Grundschulalter vor. Ausgangspunkt ist in allen Fallen, dass die Kinder ein Denkmal genauer kennenlernen, wodurch ihr Interesse an Literatur und Kunst geweckt und ge...

Enfant, livre, monument

Des organismes a but educatif et culturel de cinq pays membres de l' Union Europeenne presentent ici un document pedagogique destine a des eleves de l' enseignement primaire. A partir de la presentation d' un monument, les jeunes seront amenes a s' interesser a la litterature et a l' art. Le but fi...

Child, Book, Monument

The present issue features educational programmes designed for primary school students by five separate educational and cultural organizations operating in member-states of the European Union. The following educational programmes aim at presenting and familiarizing children of this age with a monu...

Ragazzi, libri, monumenti

Cinque organismi, appartenenti ad altrettante nazioni membri dell' Unione Europea o che operano nel campo della cultura e dell' educazione, presentano ciascuno in questa edizione un programma educativo per gli alunni della Scuola Elementare. Questi programmi educativi hanno come comune punto di par...

Παιδί, βιβλίο, μνημείο

Πέντε οργανισμοί από πέντε χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που κοινός τους άξονας δράσης είναι ο πολιτιστικός και εκπαιδευτικός τους χαρακτήρας, παρουσιάζουν ο καθένας σ' αυτήν την έκδοση ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά του Δημοτικού. Αυτά τα εκπαιδευτικά προγράμματα έχουν κοινή αφετηρία τ...

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...