Βιβλία

Εργασιακές σχέσεις και θεσμοί

Οι εργασιακές σχέσεις έχουν εμφανίσει ραγδαία εξέλιξη την τελευταία εικοσαετία και έχουν συμπεριληφθεί ως ιδιαίτερος κλάδος στις Κοινωνικές Επιστήμες. Είναι συγγενής κλάδος με την επιστήμη της Οικονομικής της Εργασίας, ενώ παράλληλα έχουν άμεση σχέση με τη Βιομηχανική ψυχολογία, το Εργατικό δίκαιο, ...

Οι ατομικές συμβάσεις εργασίας εργατοτεχνιτών και υπαλλήλων

Το βιβλίο περιέχει το Νομοθετικό Πλαίσιο που διέπει τις ατομικές συμβάσεις εργασίας στα πλαίσια της Νομοθεσίας και Νομολογίας. Περιλαμβάνει όλες τις δυνατές μορφές και τύπους των συμβάσεων εργασίας, όπως διαμορφώνονται μετά το Π.Δ. 156/94 περί συμβάσεων εργασίας, για την ακριβή εφαρμογή των διατ...

Οι εργασιακές σχέσεις

Το βιβλίο αυτό αποτελεί ένα σύγχρονο οδηγό ορθής εφαρμογής της εργατικής νομοθεσίας ενημερωμένο σύμφωνα με τις αλλαγές των εργατικών νόμων 2010 που ψηφίστηκαν πρόσφατα. Απαντά σε ερωτήματα που προκύπτουν στην καθημερινή πρακτική εργασίας στο χώρο του γραφείου, του καταστήματος, του εργοταξίου κ.λπ....

Επαγγελματισμός

Οι βασικές γνώσεις που παρουσιάζονται σε αυτό το βιβλίο αφορούν τους τεχνικούς κεντρικών θερμάνσεων, τους εγκαταστάτες αερίων καυσίμων και τους θερμοϋδραυλικούς. Περιεχόμενα: Μέρος Ι: Ασφάλεια εργασίας - Ο Επαγγελματικός Κίνδυνος - Εργατικό Ατύχημα - Ενδυμασία Εργασίας - Ατομική Προστασία ...

Σωματεία

Το έργο επικεντρώνεται κυρίως στην ανάλυση, και εξέταση θεμάτων που αφορούν με πλούσιες αναφορές στη νομολογία για τα αστικά σωματεία, τα ιδρύματα και τις ερανικές επιτροπές όπως ρυθμίζονται από τα άρθρα 78-126 ΑΚ....

Εργασιακές σχέσεις

Σκοπός του εγχειριδίου αυτού είναι η παρουσίαση των γνώσεων που είναι απαραίτητες για την αρχική ή την περαιτέρω κατάρτιση των εργαζομένων κάθε ειδικότητας. Τα θέματα που παρουσιάζονται αποτελούν "τον κορμό" των αντίστοιχων γνωστικών αντικειμένων....

Το κοινοτικό δίκαιο εργασίας πριν και μετά το Μάαστριχτ

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Το κοινοτικό δίκαιο εργασίας πριν και μετά το Μάαστριχτ στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Το κοινοτικό δίκαιο εργασίας πριν και μετά το Μάαστριχτ, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Κωδικοποίηση συλλογικών ρυθμίσεων εργασίας 2005 - 2006

Η έκδοση της P.I.M. με τις Συλλογικές Ρυθμίσεις Εργασίας για το 2005 και 2006, σε συνδυασμό με τους αναλυτικούς πίνακες που περιέχει έρχεται να καλύψει ένα κενό που καμία άλλη έκδοση δεν περιλαμβάνει. Περιέχει τις διατάξεις που αφορούν επιδόματα και άλλα θεσμικά στοιχεία των συμβάσεων από το 1981...

Ερμηνεία υπαλληλικού κώδικα

Σύστημα Δημοσιουπαλληλικού Δικαίου: -Υπαλληλικός κώδικας -Κείμενα σχετικών διατάξεων κατ άρθρο του ΥΚ -Επίσημα ερμηνευτικά κείμενα...

Κωδικοποίηση εργατικής νομοθεσίας

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Κωδικοποίηση εργατικής νομοθεσίας στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Κωδικοποίηση εργατικής νομοθεσίας, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Κωδικοποίηση εργατικής νομοθεσίας

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Κωδικοποίηση εργατικής νομοθεσίας στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Κωδικοποίηση εργατικής νομοθεσίας, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Πρακτικός οδηγός για τις ατομικές συμβάσεις εργασίας

Περιέχει: -Είδη συμβάσεων (Έννοια, φύση, χαρακτηριστικά, διακρίσεις με άλλες συγγενείς συμβάσεις, κατάρτιση, ικανότητα, νομοθεσία, νομολογία) -Υποδείγματα συμβάσεων (π.χ. ορισμένου χρόνου, αόριστου χρόνου, μερικής απασχόλησης, εκ περιτροπής εργασίας κ.λπ.) -Σχέδιο υπόδειγμα εσωτερικού κανονισμ...

Πρακτικός οδηγός για τις συμβάσεις εργασίας

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Πρακτικός οδηγός για τις συμβάσεις εργασίας στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Πρακτικός οδηγός για τις συμβάσεις εργασίας, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Οι άδειες των εργαζομένων

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Οι άδειες των εργαζομένων στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Οι άδειες των εργαζομένων, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ισότητα των φύλων στις εργασιακές σχέσεις

Από τη δεκαετία του '80 το "προστατευτικό" πνεύμα του νομοθέτη για την εργασία των γυναικών έπαυσε να ισχύει. Η εργασία των γυναικών δεν θεωρείται πλέον "συμπληρωματική" ή "βοηθητική". Οι διακρίσεις όμως των επαγγελμάτων σε "γυναικεία" και "ανδρικά" καταργήθηκαν; Ισχύει επιτέλους η ίση (ισόρροπη) συ...

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...