Βιβλία

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 5
Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο

Η παρούσα συλλογή βασικής νομοθεσίας ιδιωτικού διεθνούς δικαίου περιέχει ορισμένες από τις σχετικές με αυτό το επιστημονικό αντικείμενο διατάξεις. Κατ’αρχήν παρατίθενται εκείνες οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα και του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας που αφορούν στις έννομες σχέσεις με στοιχείο αλλοδαπότ...

Το εφαμοστέο δίκαιο στον αδικαιολόγητο πλουτισμό

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Το εφαμοστέο δίκαιο στον αδικαιολόγητο πλουτισμό στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Το εφαμοστέο δίκαιο στον αδικαιολόγητο πλουτισμό, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Μεθοδολογία ιδιωτικού διεθνούς δικαίου

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Μεθοδολογία ιδιωτικού διεθνούς δικαίου στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Μεθοδολογία ιδιωτικού διεθνούς δικαίου, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο

Η παρούσα νέα έκδοση καλύπτει την πρόσφατη νομοθετική δραστηριότητα στο χώρο του ιδιωτικού δικαίου. Ταυτόχρονα συμπεριλαμβάνει τις αναγκαίες γνώσεις του δικαίου ιθαγενείας, καθιστώντας το βιβλίο πλήρη και ενημερωμένο οδηγό του εν στενή και εν ευρεία έννοια ιδιωτικού διεθνούς δικαίου....

Καταστάσεις ανάγκης και δικαιώματα του ανθρώπου

Η μελέτη αυτή εξετάζει και αναλύει τις προϋποθέσεις επίκλησης των ρητρών παρέκκλισης, όπως καταγράφονται στα διεθνή κείμενα, τον - διαρκώς αυξανόμενο - κύκλο των δικαιωμάτων που δεν μπορούν ποτέ να ανασταλούν, την ταυτόχρονη εφαρμογή των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίο...

Δίκαιο ιθαγένειας

Όταν το Νοέμβριο του 2004 δημοσιεύθηκε ο νέος ΚΕΙ (ν. 3284/2004), ο οποίος και κατήργησε ολοσχερώς τον μέχρι τότε ισχύοντα ΚΕΙ (ν.δ. 3370/1955, όπως φυσικά ο τελευταίος είχε διαμορφωθεί και ίσχυε), η ανάγκη για νέα έκδοση του Δικαίου Ιθαγένειας είχε καταστεί επιβεβλημένη. Καθυστέρησε όμως και πάλι λ...

Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δίκαιο ιθαγένειας

Μετά την πρόσφατη νομοθετική αλλαγή που επέφερε ο Ν 3838/2010 αναμορφώθηκε ριζικά η ιθαγένεια ως προς τις βασικές ρυθμίσεις της που περιλαμβάνονται στο Ν 3284/2004 (Κώδικας Ελληνικής Ιθαγένειας). Περιεχόμενο του παρόντος έργου που αποτελεί επανέκδοση του βιβλίου "Δίκαιο Ιθαγένειας" της σειράς "Ελλην...

Το ζήτημα της εξωεδαφικής εφαρμογής της εθνικής νομοθεσίας στο πλαίσιο των εξωτερικών εμπορικών σχέσεων ΗΠΑ - ΕΕ

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Το ζήτημα της εξωεδαφικής εφαρμογής της εθνικής νομοθεσίας στο πλαίσιο των εξωτερικών εμπορικών σχέσεων ΗΠΑ - ΕΕ στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Το ζήτημα της εξωεδαφικής εφαρμογής της εθνικής νομοθεσίας στο πλαίσιο των εξωτερικών εμπορικών σχέσεων ΗΠΑ - ΕΕ, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ερωτήσεις και πρακτικά θέματα ιδιωτικού διεθνούς δικαίου

Στο παρόν περιέχονται Ερωτήσεις και Πρακτικά Θέματα Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου. Οι απαντήσεις δίδονται με παραπομπή στην "Επιτομή Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου" της ίδιας σειράς. Με τα Πρακτικά Θέματα δίδεται η δυνατότητα στον αναγνώστη να αντιμετωπίσει διάφορα προβλήματα Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου, όπ...

Επιτομή ιδιωτικού διεθνούς δικαίου

Στο παρόν περιέχεται με συντομία -αλλά και με τη δυνατή πληρότητα- έκθεση του ισχύοντος στη Χώρα μας Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου, καθώς και επιγραμματικές αναπτύξεις για το Δίκαιο της Ελληνικής Ιθαγένειας και την αναγνώριση και εκτέλεση αλλοδαπών αποφάσεων. Σε πολλά θέματα το ΙΔΔ, όπως παραδοσιακά ή...

Armed conflicts and International Humanitarian Law. 150 years after Solferino. Acquis and prospects

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Armed conflicts and International Humanitarian Law. 150 years after Solferino. Acquis and prospects στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Armed conflicts and International Humanitarian Law. 150 years after Solferino. Acquis and prospects, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ληξιαρχικές πράξεις με στοιχείο αλλοδαπότητας κατά τη διοικητική και δικαστική πρακτική

Ληξιαρχικά γεγονότα με στοιχείο αλλοδαπότητας, με τις ειδικές ανά περίπτωση εκφάνσεις τους, με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους και, κυρίως, με τους προβληματισμούς που προκάλεσαν στη διοικητική και στη δικαστική πρακτική αποτελούν το αντικείμενο της παρούσας μελέτης. Επίσης περιλαμβάνονται: εθνική ...

Διαστάσεις της διεθνούς προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου

Η πρώτη εκδοχή του βιβλίου ανατρέχει στο 1991 και αποτέλεσε την υποστήριξη της διδασκαλίας του συγγραφέα, τότε, στη Νομική Σχολή Θράκης (1990-1993), πρώτης πανεπιστημιακής σχολής της χώρας που εισήγαγε στο πρόγραμμα σπουδών το μάθημα Διεθνής Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ενώ από το 1994 και...

Το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο του εμπορίου

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο του εμπορίου στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο του εμπορίου , μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Νομοθετικά κείμενα περί τρομοκρατίας

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Νομοθετικά κείμενα περί τρομοκρατίας στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Νομοθετικά κείμενα περί τρομοκρατίας, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Επετηρίδα δικαίου προσφύγων και αλλοδαπών 2007

Στην Επετηρίδα 2007 παρουσιάζονται οι αποφάσεις που έχει εκδώσει το Συμβούλιο της Επικρατείας σε υποθέσεις ιθαγένειας από το 1929, οι αποφάσεις που εξέδωσε το δικαστήριο το 2007 σε υποθέσεις απόρριψης αιτημάτων ασύλου από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης καθώς και νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας ...

Νομική επεξεργασία θεμάτων και περιπτώσεων Διεθνούς Δικαίου (με προσέγγιση εννοιών ευρωπαϊκού και εθνικού δικαίου)

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Νομική επεξεργασία θεμάτων και περιπτώσεων Διεθνούς Δικαίου (με προσέγγιση εννοιών ευρωπαϊκού και εθνικού δικαίου) στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Νομική επεξεργασία θεμάτων και περιπτώσεων Διεθνούς Δικαίου (με προσέγγιση εννοιών ευρωπαϊκού και εθνικού δικαίου), μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Η ετεροδικία του κράτους στο διεθνές δίκαιο: σύγχρονο καθεστώς και νέες τάσεις στο πεδίο των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου

Η αρχή της ετεροδικίας του κράτους, δηλαδή η εξαίρεσή του από την εγχώρια δικαιοδοτική κρίση, θεμελιωνόταν παραδοσιακά στη διάκριση των κρατικών πράξεων σε acta iure imperii και acta iure gestionis: οι πρώτες, ως πράξεις κυριαρχικές, εξαιρούνταν από την εγχώρια δικαιοδοσία, ενώ οι δεύτερες πράξεις δ...

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 5
Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...