Βιβλία

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 2
Τραπεζική χρηματοδότηση επιχειρήσεων

Η μονογραφία με τίτλο "Τραπεζική χρηματοδότηση επιχειρήσεων. Ζητήματα αστικού δικαίου από τις εγγυήσεις του Δημοσίου" εξετάζει από την σκοπιά του αστικού δικαίου τα ζητήματα που ανακύπτουν από τις εγγυήσεις που παρέχονται από το Δημόσιο για την εξασφάλιση τραπεζικών δανείων προς επιχειρήσεις με δρασ...

Τραπεζική ενέγγυα πίστωση

Η τραπεζική ενέγγυα πίστωση είναι ένας θεσμός που παρουσιάζει ιδιαίτερο πρακτικό ενδιαφέρον κυρίως εξαιτίας της καθιέρωσής της ως το κατεξοχήν μέσο πληρωμής στο διεθνές εμπόριο. Η ευρεία αυτή διάδοση της τραπεζικής ενέγγυας πίστωσης στο πεδίο των διεθνών συναλλαγών οφείλεται κυρίως στον αυτόνομο χαρ...

Στοιχεία τραπεζικού δικαίου

Η δεύτερη, αναθεωρημένη, έκδοση του εγχειριδίου "Στοιχεία τραπεζικού δικαίου" κατέστη επιβεβλημένη ενόψει των σημαντικών και εις βάθος μεταβολών που επήλθαν, ιδίως στο δίκαιο της τραπεζικής εποπτείας και ρυθμιστικής παρέμβασης, τα τελευταία δέκα χρόνια, αλλά και λόγω της στο μεταξύ νέας πλούσιας νομ...

Βασική εμπορική νομοθεσία: Δίκαιο τραπεζικών συμβάσεων

Καταγραφή των νόμων που συγκροτούν το δίκαιο των τραπεζικών συμβάσεων. Περιλαμβάνεται χρηστικό ευρετήριο όρων....

Βασική εμπορική νομοθεσία: Δίκαιο τραπεζικού συστήματος

Η ύλη διαχωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος, που αποτελεί και την ύλη του παρόντος τεύχους, παρατίθενται τα νομοθετήματα που σχηματίζουν το "Δίκαιο του τραπεζικού συστήματος". Ευνόητο είναι ότι τα παρατιθέμενα νομοθετήματα παρέχουν μεν μιαν σφαιρική δυνατότητα ασφαλούς κατά το δυνατόν επόπτευσ...

Τραπεζικό δίκαιο

Το παρόν "Δίκαιο των τραπεζικών συμβάσεων" αποτελεί συστηματική συνέχεια του "Δικαίου του τραπεζικού συστήματος", το οποίο ο γράφων έχει επεξεργασθεί αυτοτελώς σε έναν ανεξάρτητο τόμο. Και οι δύο, ωστόσο, αυτοί κλάδοι ανήκουν στην ίδια ενότητα. Συναποτελούν, δηλαδή, το "Τραπεζικό Δίκαιο". Στον παρόν...

Τραπεζικό δίκαιο ΙΙ

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Τραπεζικό δίκαιο ΙΙ στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Τραπεζικό δίκαιο ΙΙ, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ομοιόμορφοι κανόνες του ΔΕΕ για τις εγγυητικές επιστολές σε πρώτη ζήτηση (ΟΚΕΕΠΖ)

Οι νέοι Ομοιόμορφοι Κανόνες για τις Εγγυητικές Επιστολές σε Πρώτη Ζήτηση - Uniform Rules for Demand Guarantees (URDG-758) ως διάδοχοι των κατά γενική παραδοχή επιτυχημένων URDG-458, στοχεύουν στη διατύπωση ενός σαφέστερου και πιο ολοκληρωμένου κανονιστικού πλαισίου, με ευρύτερο τομέα εφαρμογής και μ...

Εγγυητική επιστολή σε πρώτη ζήτηση

Το θέμα του έργου είναι η τραπεζική εγγυητική επιστολή με ρήτρα πληρωμής "σε πρώτη ζήτηση", η οποία, ενώ παρουσιάζει ευρύτατη διάδοση τόσο στο διεθνές εξαγωγικό εμπόριο όσο και στις εμπορικές συναλλαγές του εσωτερικού, αποτελεί, ταυτόχρονα, ένα αμφισβητούμενο νομικό θέμα, κυρίως επειδή δεν αντιμετωπ...

Χρηματοοικονομική απάτη και διαφθορά

Σκοπός του παρόντος βιβλίου είναι η κάλυψη θεμάτων που σχετίζονται με τη χρηματοοικονομική απάτη και διαφθορά. Πρόκειται για βοήθημα με θέματα που αφορούν σύγχρονες μορφές χρηματοοικονομικής απάτης και διαφθοράς σε όλες τις επιχειρήσεις. Όλες οι επιχειρήσεις μπορούν ανά πάσα στιγμή να αντιμετωπ...

Εγχειρίδιο τραπεζικού δικαίου

Το βιβλίο χωρίζεται σε δύο μέρη: στο πρώτο μέρος παρουσιάζονται θέματα σχετικά με το δίκαιο του τραπεζικού συστήματος, όπως η οικονομική και νομισματική ένωση και βασικοί ευρωπαϊκοί τραπεζικοί θεσμοί, τα πιστωτικά και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα καθώς και η άσκηση εποπτείας στο Ελληνικό Τραπεζικό Σύστ...

Κατανοώντας τη σύγχρονη τραπεζική

Εν μέσω της διεθνούς πιστωτικής και οικονομικής κρίσης με τις συνεχείς εξελίξεις στην οργάνωση και λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος, το παρόν σύγγραμμα έρχεται: α. να συνθέσει ζητήματα Τραπεζικού Δικαίου και οικονομίας με τη πολυδιάστατη στις ημέρες μας λειτουργία του Πιστωτικού Ιδρύματος...

Δίκαιο του τραπεζικού συστήματος

Προσπάθεια συστηματοποίησης και ερμηνείας μιας δαιδαλώδους, ανερμάτιστης νομοθεσίας συνιστά το παρόν πόνημα. Της νομοθεσίας, που αφορά το τραπεζικό σύστημα, τα οργανωμένα, δηλαδή, μέσα και τις μεθόδους για την άσκηση των τραπεζικών δραστηριοτήτων στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά και την ελληνική, ιδίως, ...

Η εξωσυμβατική ευθύνη των τραπεζών από την παροχή εμπορικών τραπεζικών υπηρεσιών, Μ10

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Η εξωσυμβατική ευθύνη των τραπεζών από την παροχή εμπορικών τραπεζικών υπηρεσιών, Μ10 στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Η εξωσυμβατική ευθύνη των τραπεζών από την παροχή εμπορικών τραπεζικών υπηρεσιών, Μ10, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Σύγχρονα τραπεζικά θέματα

Σκοπός του βιβλίου είναι η κάλυψη θεμάτων που σχετίζονται με τη σύγχρονη τραπεζική πρακτική. Απευθύνεται σε σπουδαστές, φοιτητές, τραπεζικούς υπαλλήλους, επιχειρήσεις και σε επιχειρηματίες και πρόκειται για βοήθημα με θέματα που άπτονται της σύγχρονης τραπεζικής πρακτικής και καθιστούν αναγκαία την ...

Τραπεζικό δίκαιο

Ο αναγνώστης θα βρει στις ανανεωμένες σελίδες του βιβλίου νέο υλικό (π.χ. για πλείονες υποχρεώσεις των τραπεζών από την καλή πίστη, για τις άτυπες ασφάλειες, τον περιορισμό των οφειλών, τους τρέχοντες λογαριασμούς), νέες κρίσεις και απόψεις και συμπληρωματική επιχειρηματολογία. Για τα ιδιαίτερα προβ...

Η σύμβαση αλληλόχρεου λογαριασμού

Η γρήγορη εξάντληση της Α΄ εκδόσεως, σε συνδυασμό με την θετική αντιμετώπισή της από τη θεωρία και νομολογία, δημιούργησαν την ανάγκη της παρούσας Β΄ εκδόσεως. Έκδοση η οποία όχι μόνο είναι πλήρως ενημερωμένη έως σήμερα, αλλά και αναλύει, επαναδιατυπώνει και διαφωτίζει με μεγαλύτερη ακόμα ένταση, ορ...

Τραπεζικές υπηρεσίες

Σκοπός του βιβλίου είναι να παρουσιάσει τις κυριότερες και πιο συχνές τραπεζικές υπηρεσίες, αποσκοπώντας στην ενημέρωση των τραπεζικών υπαλλήλων, καθώς και των στελεχών των επιχειρήσεων, αναφορικά με θέματα που παρουσιάζουν ιδιαίτερο καθημερινό ενδιαφέρον και βασικό συστατικό στοιχείο της οικονομική...

Οι τράπεζες και η εποπτεία τους

Το νέο σύγγραμμα του αναπληρωτή καθηγητή νομικής Σπυρίδωνος Ψυχομάνη, με τίτλο «Οι τράπεζες και η εποπτεία τους στο δίκαιο του τραπεζικού συστήματος», συστηματοποιεί και ερμηνεύει έναν τεράστιο, ανεπεξέργαστο όγκο της ύλης του τραπεζικού δικαίου, ιδίως δε τον Ν. 2076/1992. Το εν λόγω βιβλίο αναφέρετ...

Ευθύνη της τράπεζας για πλημμελή εκπλήρωση τραπεζικών συμβάσεων

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ευθύνη της τράπεζας για πλημμελή εκπλήρωση τραπεζικών συμβάσεων στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ευθύνη της τράπεζας για πλημμελή εκπλήρωση τραπεζικών συμβάσεων, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 2
Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...