Βιβλία

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 5
Αρμοδιότητες πολιτικών δικαστηρίων

Στο έργο "Αρμοδιότητες Πολιτικών Δικαστηρίων" συγκεντρώνονται όλες οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα, σημαντικών ειδικών αστικών νόμων και του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, που αφορούν την καθ΄ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα. Πρόκειται για ένα βιβλίο με έντονο πρακτικό προσανατολισμό, αφού ο δικηγό...

Αστικός κώδικας και εισαγωγικός νόμος & Ν. 3719/2008 (Σύμφωνο Συμβίωσης)

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Αστικός κώδικας και εισαγωγικός νόμος & Ν. 3719/2008 (Σύμφωνο Συμβίωσης) στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Αστικός κώδικας και εισαγωγικός νόμος & Ν. 3719/2008 (Σύμφωνο Συμβίωσης), μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Αστικός κώδικας και εισαγωγικός νόμος, Οκτώβριος 2013

Ο Αστικός Κώδικας της σειράς Σύγχρονη Νομοθεσία είναι ενημερωμένος με όλες τις πρόσφατες τροποποιήσεις, έως και τους Νόμους 3719/2008 (ΦΕΚ Α΄ 241/26.11.2008), 3853/2010 (ΦΕΚ Α΄ 90/17.6.2010), 4055/2012 (ΦΕΚ Α΄ 51/12.3.2012), 4077/2012 (ΦΕΚ Α΄ 168/31.8.2012), 4139/2013 (ΦΕΚ Α΄ 74/20.3.2013) και 4182/...

Αστικός κώδικας

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Αστικός κώδικας στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Αστικός κώδικας, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Διαγράμματα αστικού κώδικα

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Διαγράμματα αστικού κώδικα στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Διαγράμματα αστικού κώδικα, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Αστικός κώδικας και εισαγωγικός νόμος

Στην έκδοση αυτή περιέχεται στη δημοτική (ΠΔ 456/1984) ο Αστικός Κώδικας και ο Εισαγωγικός Νόμος με όλες τις (ρητές ή σιωπηρές) καταργήσεις, αντικαταστάσεις, τροποποιήσεις και συμπληρώσεις του αρχικού κειμένου τους από τον ΚΠολΔ, τον ΕισΝΚΠολΔ, το ν. 1250/1982, το ν. 1329/1983, το ν. 2447/1996, το ν...

Αστικός κώδικας και εισαγωγικός νόμος

Στην έκδοση αυτή περιέχεται στη δημοτική (ΠΔ 456/1984) ο Αστικός Κώδικας και ο Εισαγωγικός Νόμος με όλες τις (ρητές ή σιωπηρές) καταργήσεις, αντικαταστάσεις, τροποποιήσεις και συμπληρώσεις του αρχικού κειμένου τους από τον ΚΠολΔ, τον ΕισΝΚΠολΔ, το ν. 1250/1982, το ν. 1329/1983, το ν. 2447/1996, το ν...

Αστικός κώδικας

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Αστικός κώδικας στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Αστικός κώδικας, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Αστικός κώδικας και εισαγωγικός νόμος

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Αστικός κώδικας και εισαγωγικός νόμος στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Αστικός κώδικας και εισαγωγικός νόμος, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Αστικός κώδικας και εισαγωγικός νόμος

Στην παρούσα συνοπτική έκδοση περιέχεται το κείμενο του Αστικού Κώδικα, όπως αυτό ισχύει σήμερα, μετά και το νόμο 4055/2012. Ευχή και ελπίδα εκφράζεται να μη γίνουν άλλες τροποποιήσεις/προσθήκες, που απλώς δυσχεραίνουν το έργο όλων των Ελλήνων νομικών....

Αστικός κώδικας

Στόχος του βιβλίου δεν είναι μόνο η παράθεση της ρύθμισης του Αστικού Κώδικα, όπως αυτή ισχύει. Η παράθεση της ρύθμισης εμπλουτίζεται από ορισμένα ακόμα στοιχεία. Ειδικότερα: Επισημαίνονται οι νομοθετικές μεταβολές που έχει υποστεί ο ΑΚ στο πέρασμα του χρόνου, ενώ παράλληλα καταγράφονται όλες οι προ...

Αστικός κώδικας: Οικογενειακό

Το παρόν έργο, το οποίο αποτελεί μία πλήρη και συστηματική ερμηνεία του Αστικού Κώδικα, αποβλέπει αφενός στην υποβοήθηση και εμπέδωση της επιστημονικής γνώσης του αστικού δικαίου, αφετέρου στην αποτελεσματικότερη μετουσίωσή της σε πράξη. Ο παρών τόμος της σειράς (8Β), πραγματεύεται τα άρθρα 1485 έως...

Αστικός κώδικας και εισαγωγικός νόμος

Ο Αστικός Κώδικας της σειράς "Σύγχρονη Νομοθεσία" είναι ενημερωμένος με όλες τις πρόσφατες τροποποιήσεις, έως και τους Νόμους 3719/2008 (ΦΕΚ Α΄ 241/26.11.2008), 3853/2010 (ΦΕΚ Α΄ 90/17.6.2010) και 4055/2012 (ΦΕΚ Α΄ 51/12.3.2012). Για τη διευκόλυνση του αναγνώστη έχουν τεθεί κατατοπιστικοί τίτλοι σε...

Απαλλακτικές ρήτρες

Το βιβλίο ασχολείται με τις άμεσες απαλλακτικές ρήτρες, ήτοι με τις συμφωνίες με τις οποίες αποκλείεται ή περιορίζεται η εκ δικαιοπραξίας ή εκ του νόμου ευθύνη του οφειλέτη. Το έργο διαιρείται σε επτά βασικά μέρη. Στο πρώτο, που φέρει τον τίτλο "Θέση και οριοθέτηση του ζητήματος" παρουσιάζονται, μετ...

Οι ενστάσεις του εγγυητή κατά τον αστικό κώδικα

Το μεγαλύτερο μέρος των άρθρων 847 - 870 ΑΚ, όπου ρυθμίζεται η εγγύηση, θεσμοθετεί ή υποκρύπτει ενστάσεις. Ο συγγραφέας επιχειρεί να καταδείξει και να σκιαγραφήσει ποια είναι η συστηματική υποδομή της εγγύησης που κάνει τον εγγυητή προστατευτέο, αλλά και πώς τελικά διαρθρώνεται και εκδηλώνεται η νομ...

Φυσικό πρόσωπο και προσωπικότητα στον αστικό κώδικα

Τα ζητήματα του φυσικού προσώπου και της προστασίας της προσωπικότητας είτε εξετάζονται (κατ’ ανάγκη συνοπτικά) στα συγγράμματα και υπομνηματιστικά έργα των Γενικών Αρχών είτε, ανά επιμέρους θέματα, αποτελούν αντικείμενο ειδικών, συχνά εκτενών, μελετών. Από την άλλη μεριά, εντυπωσιάζει ο τεράστιος α...

Παραγραφή και προθεσμίες κατά τον αστικό κώδικα

Το έργο αυτό έχει σκοπό να επισημάνει τη νομολογιακή θέση για τα ζητήματα που αφορούν στην παραγραφή (275 ΑΚ) και στις προθεσμίες (241-246 ΑΚ), ζητήματα που αντιμετωπίζονται συχνά στις δικαστικές αίθουσες. Η πλήρης ανάπτυξη των θεμάτων στηρίζεται αποκλειστικά στη νομολογία. Αρχικά αναπτύσσοντ...

Αστικός κώδικας

Η δεύτερη έκδοση του έργου "Αστικός κώδικας" θεωρήθηκε αναγκαία μετά την ψήφιση των νόμων 3719/2008, ο οποίος επέφερε αλλαγές στα άρθρα 256, 1388, 1439, 1515, 1552, 1553, 1565, 1589 του Αστικού Κώδικα και το Ν 3853/2010, ο οποίος τροποποίησε τα άρθρα 545 και 546 του Αστικού Κώδικα. Στο έργο περιλαμ...

Αστικός κώδικας και εισαγωγικός νόμος

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Αστικός κώδικας και εισαγωγικός νόμος στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Αστικός κώδικας και εισαγωγικός νόμος, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Σύντομη ερμηνεία του αστικού κώδικα

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Σύντομη ερμηνεία του αστικού κώδικα στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Σύντομη ερμηνεία του αστικού κώδικα, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 5
Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...