Βιβλία

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 4
Ι.Κ.Ε.: Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία

Είναι ένας τόμος (620 σελίδες) με CD-ROM που περιέχει την ύλη του τόμου και περιλαμβάνει με ανάλυση τις διατάξεις του Νόμου 4072 ενημερωμένες μέχρι σήμερα. Αναλυτικά περιλαμβάνει: Α) Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.): 1) Ίδρυση εταιρείας - Διαχείριση και εκπροσώπηση, οργάνωση και διοίκησ...

Κώδικας φορολογίας εισοδήματος

Το βιβλίο "Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος - Ερμηνεία & Λογιστική Αντιμετώπιση" αποτελεί τη νέα 7η ενημερωμένη έκδοση, όπου επιχειρείται να καλυφθούν ερμηνευτικά, με τη βοήθεια κατανοητών εφαρμογών και παραδειγμάτων, όλες οι φορολογικές διατάξεις, βάσει των οποίων θα φορολογηθούν τα εισοδήματα για το...

Κώδικας φορολογίας εισοδήματος

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Κώδικας φορολογίας εισοδήματος στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Κώδικας φορολογίας εισοδήματος, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Κώδικας φορολογίας εισοδήματος Ν 4172/2013. Κώδικας φορολογικών διαδικασιών Ν 4174/2013

Ο συγγραφέας του έργου, βαθύς μελετητής του φορολογικού δικαίου και της φορολογικής νομοθεσίας, ασχολούμενος από τα πρακτικά έως τα υψηλού περιεχομένου ζητήματα του κάθε νέου φορολογικού νόμου, καταπιάνεται με την ανάλυση των δύο Κωδίκων ΚΦΕ Ν 4172/2013 και ΚΦΔ Ν 4174/2013. Με την πίστη ότι, το κά...

Κώδικας φορολογικής διαδικασίας

Με τον Ν. 4174/2013 "Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ Α΄ 170/26.07.2013) θεσπίστηκε, μεταξύ άλλων, ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας, ο οποίος αποτελείται από 67 άρθρα. Ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔιαδ) καθορίζει τη διαδικασία προσδιορισμού, βεβαίωσης και είσπραξης των εσ...

Κώδικας φορολογικής απεικόνισης συναλλαγών: Ανάλυση και ερμηνεία [Ν. 4093/2012 - ΚΦΑΣ]. Τα αποθέματα των επιχειρήσεων: Λογιστική, κοστολόγηση, διακίνηση, απογραφή, αποτίμηση. Απογραφή και αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων των επιχειρήσεων

Η νέα αυτή εργασία δίνει απαντήσεις στα σοβαρά θέματα που γεννώνται από την εφαρμογή του νέου ΚΦΑΣ: - Πως θα λειτουργούν οι αποθήκες εμπορευμάτων, πρώτων υλών και παραγόμενων προϊόντων εξωλογιστικά. - Πως θα λειτουργεί ο λ/σμός 94 "Αποθέματα" σύμφωνα με τον ΚΦΑΣ και πως θα συνδέονται οι αποθήκε...

Κώδικας φορολογικής απεικόνισης συναλλαγών

Περιέχει: - Όλες τις διατάξεις του ΚΦΑΣ - Την Ερμηνευτική Εγκ. ΠΟΛ 1004/4-1-2013 - Πλήρη Ανάλυση-Ερμηνεία σε κάθε άρθρο με τη μορφή Ερώτηση-Απάντηση - Συνδυασμό των διατάξεων του ΚΦΑΣ με Εισόδημα, Φ.Π.Α, Ε.Γ.Λ.Σ, Κυρώσεις, Α.Κ., Ε.Ν, Ν. 2190/20 - Ερμηνευτικές Εγκυκλίους, Αποφάσεις ΣτΕ, Υπουργικ...

Σύγχρονη κωδικοποίηση Κ.Φ.Ε., Κ.Β.Σ., Φ.Π.Α., ποινολόγιο, Φ.Α.Π.

Στην έκδοση αυτή θα βρείτε την Κωδικοποίηση της Φορολογίας για: - τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών & Νομικών προσώπων (Κ.Φ.Ε.) του Ν.2238/1994 όπως έχουν τροποποιηθεί μέχρι σήμερα. - τον Κώδικα Βιβλίων & Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) - τον Ν.2523/97 - Ποινολόγιο - τους Φορολογικούς Μηχανισ...

Κώδικας φορολογίας εισοδήματος

Το βιβλίο "Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος - Ερμηνεία και λογιστική αντιμετώπιση" αποτελεί τη νέα 4η ενημερωμένη έκδοση της Οικονομικής Βιβλιοθήκης, όπου επιχειρείται να κωδικοποιηθούν και να καλυφθούν ερμηνευτικά, κυρίως τα θέματα στα οποία καταγράφηκαν αλλαγές, τροποποιήσεις, ή παρουσιάσθηκαν για π...

Κώδικας φορολογίας εισοδήματος

Το βιβλίο αποτελεί τη νέα 4η έκδοση της Οικονομικής Βιβλιοθήκης, όπου επιχειρείται να καλυφθούν ερμηνευτικά, κυρίως τα θέματα στα οποία καταγράφηκαν αλλαγές, τροποποιήσεις, ή παρουσιάσθηκαν για πρώτη φορά, ως νέες διατάξεις, μετά την ψήφιση κυρίως των Ν 3842/2010, Ν 3943/2011, Ν 3986/2011 και του πρ...

Φορολογικοί κώδικες 6+

Μέσα σε αυτό το βιβλίο θα βρείτε την κωδικοποίηση των νόμων: 1. Κώδικας φορολογίας εισοδήματος (Ν.2238/1992) 2. Κώδικας βιβλίων και στοιχείων (Π.Δ.186/1992) 3. Φορολογικοί μηχανισμοί (Ν.1809/1988) 4. Φορολογικό ποινολόγιο (Ν.2523/1997) 5. Κώδικας φόρου προστιθέμενης αξίας (Ν.2859/2000) 6....

Σύγχρονη κωδικοποίηση φορολογίας εισοδήματος, κώδικα βιβλίων στοιχείων, φόρου προστιθέμενης αξίας, ποινολόγιο, φόρου ακίνητης περιουσίας

Στην έκδοση αυτή θα βρείτε: - την Κωδικοποίηση της Φορολογίας για τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ) Φυσικών & Νομικών προσώπων του Ν.2238/1994 όπως έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα. - Κώδικα Βιβλίων & Στοιχείων (ΚΒΣ) με κωδικοποίηση επίσης του Ν.1809/88 για τους φορολογικούς μηχανισμούς όπως...

Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλατών (ΚΦΑΣ) με ΦΠΑ και ΕΓΛΣ

Στη χώρα μας οι κανόνες τήρησης Λογιστικών Βιβλίων και έκδοσης Φορολογικών Στοιχείων περιλαμβάνονται πλέον στον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ) που απλουστεύει προηγούμενες αντίστοιχες διατάξεις του κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ). Συγκεκριμένα, διαφοροποιήθηκε ο τρόπος τήρησης τ...

Κώδικας φορολογικών βιβλίων και στοιχείων

- Πλήρη κωδικοποίηση μέχρι το N. 3842/2010 - Aνάλυση - Eρμηνεία των αλλαγών με παραδείγματα, εμπεριέχεται και η βασική ερμηνευτική εγκύκλιος ΠΟΛ. 1091/14-6-2010 - Βασικές έννοιες, επισημάνσεις και θέματα σε κάθε άρθρο - Πίνακες με πληροφορίες και αναλύσεις για άμεση ενημέρωση - Νομοθεσία φορ...

Φορολογία χαρτοσήμου

Ως προς τη δομή του Βιβλίου, δεν ακολουθήθηκε η κατ’ άρθρο ερμηνεία των σχετικών διατάξεων του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου, αλλά η ύλη διαιρέθηκε σε αυτοτελείς εννοιολογικές ενότητες, με λεπτομερή ανάλυση των σχετικών με αυτές θεμάτων, επειδή στην πράξη έχει διαπιστωθεί, ότι εκείνο, που ενδιαφέρει πρωτί...

Φορολογικά στοιχεία

Περιλαμβάνει: Διάκριση επιχειρήσεων - Έννοια είδους (άρθρο 3) Διακίνηση - Τιμολόγηση (άρθρα 11, 12, 13, 16, 18α) Ειδικά στοιχεία (άρθρο 13α και σχετικές Α.Υ.Ο.) Αυτοπαραδόσεις (άρθρο 14) Αποδείξεις δαπανών (άρθρο 15) Τρόπος έκδοσης στοιχείων και εξόφλησης (άρθρο 18) Εύχρηστο και αναλυτ...

Σύγχρονη κωδικοποίηση φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, κώδικα βιβλίων και στοιχείων, φόρου προστιθέμενης αξίας

Στην έκδοση αυτή θα βρείτε την Κωδικοποίηση της Φορολογίας για τον - Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών & Νομικών προσώπων του Ν.2238/1994 όπως έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα. - Κώδικα Βιβλίων & Στοιχείων με κωδικοποίηση επίσης του - Ν.2523/97 ποινολόγιο και του - Ν.1809/88 για τους φορολο...

Κώδικας φορολογίας εισοδήματος

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Κώδικας φορολογίας εισοδήματος στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Κώδικας φορολογίας εισοδήματος, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Κώδικας βιβλίων και στοιχείων

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Κώδικας βιβλίων και στοιχείων στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Κώδικας βιβλίων και στοιχείων, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Κώδικας βιβλίων και στοιχείων

Μία συνολική παρουσίαση των διατάξεων που αφορούν στη σύννομη κατά το φορολογικό δίκαιο λειτουργία της επιχείρησης τόσο στην εσωτερική οικονομική της δραστηριότητα όσο και στις εξωτερικές οικονομικές της σχέσεις. Πρόκειται ειδικότερα, για τις διατάξεις: του Π.Δ. 186/1992 "Κώδικας Βιβλίων και Στ...

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 4
Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...