Βιβλία

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 10
Σύνοψη διοικητικού δικαίου

Η διαπίστωση της έλλειψης, στην ελληνική βιβλιογραφία, ενός έργου που να καλύπτει με τρόπο συνοπτικό αλλά επαρκή την ύλη του δημοσίου δικαίου γέννησε τη σκέψη συγγραφής του παρόντος βιβλίου με τίτλο "Σύνοψη Διοικητικού Δικαίου - Γενικού και Δικονομικού". Σκοπός του έργου είναι να βοηθήσει τους αν...

Υποδείγματα διοικητικού δικαίου

Στον ανά χείρας πρώτο Τόμο περιλαμβάνονται υποδείγματα δικογράφων (ενδίκων βοηθημάτων και μέσων) ενημερωμένα με όλες τις πρόσφατες αλλαγές που επήλθαν στην δικονομία των διαφορών ουσίας (Ν 2717/1999) και των ακυρωτικών διαφορών (ΠΔ 18/1989). Ο παρών 1ος Τόμος διαρθρώνεται σε δύο μέρη στο Γενικό Μέρο...

Διαγράμματα διοικητικού δικονομικού δικαίου

Με τη δεύτερη έκδοση του έργου Διαγράμματα Διοικητικού Δικονομικού Δικαίου εμπλουτίζεται η συνεχώς εξελισσόμενη σειρά των Διαγραμμάτων που απεικονίζουν το δημόσιο δίκαιο σε διαγράμματα, η οποία είναι ειδικά σχεδιασμένη για όσους επιθυμούν να έχουν μία ευσύνοπτη απεικόνιση του διοικητικού και του διο...

Δικαιοδοσία και αρμοδιότητα διοικητικών δικαστηρίων

Με το ανά χείρας έργο παρουσιάζεται σε χρηστικούς και αναλυτικούς πίνακες η δικαιοδοσία και η αρμοδιότητα των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων. Πρόκειται για μία καινοτόμο εργασία που έχει ως αντικείμενο, αφενός, την εξέταση των επιμέρους εκφάνσεων της εξουσίας του Κράτους να απονείμει δικαιοσύνη, τ...

Διοικητικό εφετείο

Στη δεύτερη επικαιροποιημένη έκδοση του έργου "Διοικητικό εφετείο - Εφαρμογές Διοικητικού Ουσιαστικού & Δικονομικού Δικαίου", αναλύεται μεθοδικά η αρμοδιότητα του Διοικητικού Εφετείου όχι μόνον ως δικάζοντος κατ΄ έφεση δευτεροβάθμιου δικαστηρίου, αλλά και ως πρωτοβάθμιου δικαστηρίου που δικάζει διοι...

Συστηματικά θεμέλια του ελληνικού διοικητικού δικαίου

Το ελληνικό διοικητικό δίκαιο (όπως και τα άλλα εθνικά διοικητικά δίκαια των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης) αποτελεί τη βάση του ευρωπαϊκού διοικητικού δικαίου. Σύμφωνα με τους κανόνες και τις διατάξεις του ελληνικού δικαίου εφαρμόζεται όχι μόνο το εθνικό δίκαιο, αλλά και το πρωτογενές και παρά...

Διαγράμματα γενικού και ειδικού διοικητικού δικαίου

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Διαγράμματα γενικού και ειδικού διοικητικού δικαίου στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Διαγράμματα γενικού και ειδικού διοικητικού δικαίου, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Η ενδικοφανής προσφυγή

Με την παρούσα μελέτη ερευνάται, για πρώτη φορά στην ελληνική βιβλιογραφία, το σύστημα των ενδικοφανών προσφυγών, όπως αυτό εμφανίζεται και λειτουργεί στην ελληνική έννομη τάξη. Η μελέτη διαρθρώνεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος εξετάζεται η θέση και η λειτουργία της ενδικοφανούς προσφυγής στο ουσια...

Εισηγήσεις διοικητικού δικονομικού δικαίου

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Εισηγήσεις διοικητικού δικονομικού δικαίου στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Εισηγήσεις διοικητικού δικονομικού δικαίου, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Οργανωτικό διοικητικό δίκαιο

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Οργανωτικό διοικητικό δίκαιο στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Οργανωτικό διοικητικό δίκαιο, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Εγχειρίδιο διοικητικού δικαίου

Στη δεύτερη έκδοση του παρόντος έργου επεδιώχθη η εμβάθυνση σε βασικούς θεσμούς του διοικητικού δικαίου και η εγγύτερη επαφή με τις νομολογιακές εξελίξεις. Το έργο χωρίζεται σε πέντε κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται στις βασικές έννοιες του διοικητικού δικαίου. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύεται η...

Η αίτηση δίκαιης ικανοποίησης του Ν 4055/2012

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Η αίτηση δίκαιης ικανοποίησης του Ν 4055/2012 στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Η αίτηση δίκαιης ικανοποίησης του Ν 4055/2012, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Η διοικητική δικαιοσύνη σε αναζήτηση ταχύτητας

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Η διοικητική δικαιοσύνη σε αναζήτηση ταχύτητας στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Η διοικητική δικαιοσύνη σε αναζήτηση ταχύτητας, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Διοικητικό δίκαιο: Γενικό μέρος

Η τετάρτη έκδοση του προσφάτως κυκλοφορήσαντος τόμου "Διοικητικό Δίκαιο, Γενικό Μέρος" του καθηγητού Δημητρίου Κόρσου περιέχει συμπληρωμένη και ενημερωμένη κατά το δυνατόν την ύλη του ουσιαστικού διοικητικού δικαίου. Στην ύλη αυτή περιέχεται και εκείνη των προηγειθησών επιμέρους εκδόσεων (Εισηγήσεις...

Η κατάργηση της διοικητικής δίκης

Η κατάργηση της διοικητικής δίκης είναι ένα δικονομικό ζήτημα τεχνικού χαρακτήρα, το οποίο εξετάζεται εν προκειμένω υπό το πρίσμα του δικαιώματος δικαστικής προστασίας, ως βασικής εγγύησης όλων των ουσιαστικών θεμελιωδών δικαιωμάτων. Παρά τη διεξοδική νομοθετική ρύθμιση της κατάργησης της δίκης και ...

Όψεις της διοικητικής οργάνωσης του κράτους μετά τον Καλλικράτη

Η ανά χείρας μονογραφία αναφέρεται στη διοικητική οργάνωση του Κράτους μετά τον Καλλικράτη. Η διοικητική οργάνωση του Κράτους ως νομικού προσώπου με συνταγματικά κατοχυρωμένες αρμοδιότητες, διαρθρώνεται στον θεμελιώδη κανόνα, συγκέντρωση-αποκέντρωση. Μέσα στο πλαίσιο αυτό της διοικητικής οργάνωσης τ...

Η ανυπόστατη διοικητική πράξη

Η ανυπόστατη πράξη αποτελεί πάγιο τμήμα της δογματικής του κλασικού διοικητικού δικαίου, τόσο στο ελληνικό, όσο και στο γαλλικό και το γερμανικό δίκαιο, ενώ δεν απουσιάζει ούτε από το δίκαιο της Ε.Ε. Τα προβλήματα που εμφανίζονται αξίζουν την θεωρητική επεξεργασία, ιδίως με τη μέθοδο του συγκριτικού...

Η αιτιολογία των διοικητικών πράξεων και ο ακυρωτικός δικαστικός έλεγχος

Η παρούσα μελέτη, η οποία διαιρείται σε τρία κεφάλαια, προσεγγίζει ένα εξαιρετικά σημαντικό θέμα, το οποίο εμφανίζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον όχι μόνο για τους νομικούς αλλά και για τους επιστήμονες άλλων κλάδων που ασχολούνται με τις λειτουργίες της Διοίκησης. Στο πρώτο κεφάλαιο επιχειρείται η συνταγ...

Διοικητικό δικονομικό δίκαιο
Διαγράμματα διοικητικού δικονομικού δικαίου

Η ιδιαίτερη ερμηνευτική επεξεργασία των διατάξεων των βασικών δικονομικών νομοθετημάτων του Δημοσίου Δικαίου από τους συγγραφείς του έργου καθιστά την έκδοση ένα χρήσιμο και εύχρηστο εργαλείο εργασίας που ενημερώνει σχετικά με τις πρόσφατες νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις. Επιπλέον, συνεισφέρ...

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 10
Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...