Βιβλία

The Illness and Cure of the Soul in the Orthodox Tradition

The fourth book in the series "Orthodox Psychotherapy" publishes the basic points of discussions which the author had with a group of Christians, members of a Parish. The introduction to the book records a few details about those taking part in the discussions and characteristic features of their p...

Δαιμονιζομένων θεραπείες

Είναι παράδοξο το γεγονός, ότι η κοινωνία μας σήμερα, μαστίζεται από δύο αντικρουόμενες τάσεις. Η μία είναι της άρνησης του διαβόλου, σαν αυτοτελούς προσωπικής οντότητας και η δεύτερη είναι η δεισιδαιμονία, που θεοποιεί και φτάνει μέχρι το να λατρεύει το διάβολο, αν και δηλωμένο εχθρό του Θεού, αφού...

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...