Βιβλία

Ο θεσμικός ρόλος του λιμενικού σώματος

Το βιβλίο αναλύει το θεσμικό ρόλο που επιτελεί το Λιμενικό Σώμα (Λ.Σ.) και ειδικότερα, την αποστολή και οργάνωσή του, το αντικείμενο και το εύρος των αρμοδιοτήτων που καλείται να πραγματώσει, η άσκηση αυτών και τα όρια δράσης του ως φορέα αστυνομικής εξουσίας, σε συνδυασμό με τα μέσα που χρησιμοποιε...

Οργάνωση και διοίκηση λιμένων

Το "λιμενικό προϊόν" είναι ένα κατ' εξοχήν ετερογενές προϊόν, η προσφορά του οποίου αδυνατεί να ανταποκριθεί άμεσα σε πιθανές βραχυχρόνιες διακυμάνσεις της ζήτησης. Το "προϊόν" αυτό διαπλέκεται εντονότερα ίσως από ό,τι άλλα αγαθά με προβλήματα γενικότερου χαρακτήρα όπως πολεοδομικά, περιβαλλοντικά, ...

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...