Βιβλία

Οι Μεγαλοσχολίτες (1863-1974)

Την αφορμή για την έκδοση αυτής της σύντομης μελέτης έδωσε ένα χειρόγραφο βιβλίο,το"Πρακτικό" με τα ονόματα των αποφοιτούντων από την Πατριαρχική Μεγάλη του Γένους Σχολή. Πρόκειται για σημαντικό αρχειακό τεκμήριο για πολλούς λόγους, με κυριότερο το μεγάλο χρονικό εύρος τους: 1863-1974, 112 χρόνια. Ο...

Το Ιωακείμειο παρθεναγωγείο Κωνσταντινουπόλεως (εκατόν είκοσι χρόνια από την ίδρυσή του 1882-2002) και ο Σύνδεσμος Ιωακειμειάδων Αθηνών (είκοσι χρόνια από την ίδρυσή του 1982-2002)

Πριν τέσσερα χρόνια, το 2002, συμπληρώθηκαν εκατόν είκοσι χρόνια από την ίδρυση του Εθνικού Ιωακειμείου Παρθεναγωγείου Κωνσταντινουπόλεως. Στην Πόλη, η επέτειος αυτή πέρασε απαρατήρητη, αφού το ίδρυμα έπαυσε να δέχεται μαθήτριες, από το 1888, εδώ και δέκα πέντε χρόνια. Ο Σύνδεσμος όμως των Ιωακειμει...

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...