Βιβλία

Stadia.gr

Από το Ολυμπιακό Στάδιο μέχρι το ...Στάδιο της Γραβιάς. · Φωτογραφική παρουσίαση · Στατιστικά στοιχεία · Οδηγίες για το πώς θα φτάσετε εκεί. Επιπλέον, για τα γήπεδα της μεγάλης κατηγορίας: · Αναλυτική παρουσίαση με ιστορικές πληροφο...

Le stade Panathénaïque

Les Jeux Olympiques sont indissociables du stade Panathenaique, qui accuellit en 1896 Jeux Olympiques des temps modernes lorsque ceux-ci furent retablis avec le faste que l'on siat. Depuis lors et jusqu'a l' Olympiade intermediaire de 1906, voire jusqu' a nos jours, le coeur d' Athenes bat dans le s...

The Panathenaic Stadium

The Olympic Games have become associated with the Panathenaic stadium in Athens since it was there that the first modern Olympic Games were revived in 1896 with great splendour. Since then and up to the Intermediary Olympic Games in 1906 and even to the present day, it could be said that the Panathe...

Το Παναθηναϊκόν στάδιον

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες έχουν συνδεθεί άρρηκτα με το Παναθηναϊκό στάδιο, αφού οι πρώτοι σύγχρονοι Ολυμπιακοί Αγώνες του 1896 αναβίωσαν εκεί με μεγάλη λαμπρότητα. Από τότε έως τη Μεσολυμπιάδα του 1906 αλλά ως και τις μέρες μας, το Παναθηναϊκό στάδιο είναι ο τόπος που χτυπά η καρδιά της Αθήνας, καθώς στη...

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...