Βιβλία

4ο Διεθνές Συνέδριο της ΕΕΔΣΑ

Στην Ελλάδα, όπως και στις περισσότερες αναπτυγμένες χώρες, οι ποσότητες των στερεών αποβλήτων αυξάνουν συνεχώς, ενώ ταυτόχρονα, το θεσμικό πλαίσιο διαχείρισής τους επιβάλλει διαρκώς υψηλότερες περιβαλλοντικές απαιτήσεις, προβάλλοντας ως προτεραιότητες την ανάκτηση υλικών και ενέργειας. Παράλληλα η ...

Διαχείριση υγρών αποβλήτων

[...] Το παρόν βιβλίο είναι αποτέλεσμα έρευνας και διδασκαλίας για πάνω από μία εικοσαετία με αντικείμενο την επεξεργασία και τη διαχείριση των υγρών αποβλήτων. Ο στόχος είναι να δοθεί ένα σύγχρονο εμπεριστατωμένο εργαλείο για την αποτελεσματική διαχείριση των υγρών αποβλήτων. Το βιβλίο είναι έτσι δ...

Διαχείριση απορριμμάτων

Μέσα από τη σειρά των δέκα Οδηγών για την υποστήριξη του δύσκολου έργου της Κοινωνίας των Πολιτών, το WWF Ελλάς ελπίζει να συμβάλει αποφασιστικά στον κοινό αγώνα για αποτελεσματική αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής κρίσης. Ο συγκεκριμένος οδηγός που έχετε στα χέρια σας αποτελεί μέρος της υποενότητας ...

Πρόληψη ρύπανσης και ελαχιστοποίηση αποβλήτων στη βιομηχανία

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε μηχανικούς διαφόρων ειδικοτήτων (χημικούς, μηχανολόγους, πολιτικούς, μηχανικούς περιβάλλοντος), αλλά και σε κάθε επιστήμονα ή τεχνικό ο οποίος ασχολείται με την προστασία του περιβάλλοντος. Το περιεχόμενό του θα μπορούσε επίσης να αποτελεί ένα βαρυσήμαντο μάθημα τόσο γι...

Επικίνδυνα απόβλητα

Η μελέτη των επικίνδυνων ουσιών και απόβλητων, καθώς επίσης και η προσπάθεια εύρεσης βέλτιστων τρόπων διαχείρισης και επεξεργασίας αυτών οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά στην ανάγκη προστασίας της ανθρώπινης ζωής. Οι αρνητικές επιδράσεις που έχουν πολλές επικίνδυνες ουσίες στην ανθρώπινη υγεία, είτε άμ...

Τεχνολογίες αποκατάστασης εδαφών και υπογείων υδάτων από επικίνδυνους ρύπους

[...] Το παρόν βιβλίο στόχο έχει την εξοικείωση του αναγνώστη με έννοιες που σχετίζονται άμεσα με το υπέδαφος, τη ρύπανσή του και την αποκατάστασή του. Ως εκ τούτου, χωρίζεται σε τρία βασικά μέρη, τα οποία περιλαμβάνουν: 1.Τα βασικά χαρακτηριστικά του υπεδάφους, τους μηχανισμούς μεταφοράς μάζας των...

Βιώσιμη διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Βιώσιμη διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Βιώσιμη διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Τεχνολογίες επεξεργασίας τοξικών και επικίνδυνων απόβλητων

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Τεχνολογίες επεξεργασίας τοξικών και επικίνδυνων απόβλητων στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Τεχνολογίες επεξεργασίας τοξικών και επικίνδυνων απόβλητων, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Ελεγχόμενη εναπόθεση στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Ελεγχόμενη εναπόθεση στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Ελεγχόμενη εναπόθεση στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Τοξικά απόβλητα

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Τοξικά απόβλητα στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Τοξικά απόβλητα, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Βιολογικός καθαρισμός αστικών αποβλήτων

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Βιολογικός καθαρισμός αστικών αποβλήτων στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Βιολογικός καθαρισμός αστικών αποβλήτων, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Υγρά απόβλητα

Το τελευταίο τέταρτο αυτού του αιώνα, έχει αναπτυχθεί σημαντικά η τεχνογνωσία στη γνωστική περιοχή της μηχανικής των υγρών αποβλήτων, ιδιαίτερα στις μεθόδους επεξεργασίας, στους κανονισμούς και κριτήρια, στην ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση εκροών και στις περιβαλλοντικές επιδράσεις διάθεσης υγρών α...

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...