Βιβλία

Museum of the Olive and Greek Olive Oil

The publication of the Guidebook of the Museum of the Olive and Greek Olive Oil (MEEL) marks the completion of a project that has j special significance for the Piraeus Bank Group Cultural Foundation. MEEL claims, from a certain aspect, a worldwide uniqueness: by presenting ancient oil-mills, whi...

Μουσείο ελιάς και ελληνικού λαδιού

Η έκδοση του Οδηγού του Μουσείου της Ελιάς και του Ελληνικού Λαδιού (ΜΕΕΛ) σηματοδοτεί την ολοκλήρωση ενός έργου ιδιαίτερης σημασίας για το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς. Το ΜΕΕΛ διεκδικεί, από μια άποψη, παγκόσμια μοναδικότητα: με τα αρχαία ελαιοτριβεία που εκτίθενται σε λειτουργική αποκατά...

Βιομηχανική ελαιουργία

Η μικρή αυτή μελέτη αποτελεί καρπό του ερευνητικού προγράμματος για τη δημιουργία του Μουσείου Βιομηχανικής Ελαιουργίας, και επικεντρώνεται τόσο την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής ελαιόλαδου, όπως εφαρμοζόταν μέχρι τις αρχές του 19ου αιώνα, όσο και στην εξέλιξη που επέφερε η εκμηχάνιση της διαδικα...

Δρόμοι του λαδιού στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο κατά την αρχαιότητα

Η πλειονότητα των ανθρώπων μπορεί σε καθημερινή βάση να γεύεται το λάδι, όμως ελάχιστα γνωρίζει για τη διαδικασία παραγωγής του. Ακόμη και όσοι κατοικούν στην ύπαιθρο και σε ελαιοπαραγωγικές περιοχές δεν έχουν σαφή εικόνα, ενώ προφανώς οι νεώτεροι, και μάλιστα οι κάτοικοι των πόλεων, αγνοούν πολλά, ...

Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...