Βιβλία

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 2
Υγεία, κοινωνία και οικονομία

Παρά το γεγονός ότι κατά τις τελευταίες δεκαετίες έχει σημειωθεί διεθνώς σημαντική βελτίωση στο επίπεδο υγείας και στην κάλυψη του πληθυσμού από τις υπηρεσίες φροντίδας υγείας, οι ανισοτιμίες τόσο μεταξύ των χωρών όσο και ανάμεσα στις κοινωνικοοικονομικές ομάδες αλλά και τις γεωγραφικές περιφέρειες ...

Οικονομική κρίση και υγεία

Το κείμενο αυτό συνιστά πρωτίστως ένα κείμενο πολιτικής και, ειδικότερα, ένα δοκίμιο πολιτικής οικονομίας της υγείας και της ιατρικής περίθαλψης σε συνθήκες οικονομικής κρίσης. Υπό την έννοια αυτή, δεν επιχειρεί την ανάλυση και την ερμηνεία επιμέρους πλευρών του υγειονομικού τομέα, οι οποίες σχετίζο...

Οικονομική αξιολόγηση της τεχνολογίας υγείας

Τις τελευταίες δεκαετίες ο τομέας της υγείας χαρακτηρίζεται από την εισβολή της εξειδικευμένης και δαπανηρής ιατρικής τεχνολογίας, της οποίας η ταχεία και συνεχής εξέλιξη αποτελούν το βασικό χαρακτηριστικό των συστημάτων υγείας των βιομηχανικά αναπτυγμένων χωρών. Τα συστήματα υγείας "βιώνουν" μια τε...

LANGE: Κατανοώντας την πολιτική υγείας

Νέο σε αυτήν την έκδοση: Ανάλυση των πιο πρόσφατων αλλαγών στην πολιτική υγείας στις Ηνωμένες Πολιτείες σε αντιδιαστολή προς τις πολιτικές υγείας σε άλλες χώρες Ανασκόπηση (αναθεωρημένη) των πιο σύγχρονων δυσχερειών που αντιμετωπίζει το σύστημα της οργανωμένης φροντίδας (managed care) και της συνε...

Θεσμοί και πολιτικές υγείας

Ο τομέας της υγείας έχει προκαλέσει τα τελευταία χρόνια διεθνώς το ενδιαφέρον τόσο της πολιτικής όσο και της κοινοτικής και επιστημονικής συζήτησης. Η τάση αυτή είναι εν πολλοίς αναμενόμενη, καθώς πρόκειται για έναν κλάδο ο οποίος απορροφά το 10% περίπου του ΑΕΠ ατις περισσότερες χώρες, απασχολεί ση...

Νησιά: Πρόταση για την υγεία

...Η βιώσιμη ανάπτυξη των νησιών μας πρέπει να βασισθεί στη σωστή αποτίμηση των συνθηκών και των δυνατοτήτων του σήμερα και να σχεδιάζεται με ορίζοντα το αύριο. Για να ενισχυθεί η οικονομική προοπτική των νησιών και να υπάρξει η περαιτέρω υπέρβαση των προβλημάτων των νησιωτικών κοινωνιών πρέπει να χ...

Μη κυβερνητικές οργανώσεις και υπηρεσίες ψυχικής υγείας

«...ιδιαίτερα στη πατρίδα μας, η πολλάκις εκφραζόμενη αγωνία και δυσφορία των επαγγελματιών ψυχικής υγείας αλλά και των χρηστών των υπηρεσιών υγείας από την ανικανότητα του κρατικού μηχανισμού να υλοποιήσει τις αναγκαίες πολιτικές υγείας που θα αναβαθμίζαν την υποβαθμισμένη παροχή ψυχιατρικών υπηρε...

Πολιτική και οικονομία της υγείας

"... είναι πλέον αντιληπτό, ότι η παροχή των υπηρεσιών υγείας δεν εξαντλείται στην παρεχόμενη φροντίδα και τον τρόπο λειτουργίας των υπηρεσιών. Πριν από αυτό, υπάρχει ένα υπόβαθρο από οικονομικές, κοινωνικές, διοικητικές και άλλες παραμέτρους, που διαδραματίζουν έναν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση...

Οι επιπτώσεις της διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον υγειονομικό τομέα των χωρών μελών της

Η πολιτική υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι σήμερα έχει λάβει τον χαρακτήρα προσδιορισμού ελάχιστων κοινωνικών προδιαγραφών, λειτουργώντας συμπληρωματικά της οικονομικής ολοκλήρωσης, χωρίς να συγκροτεί ξεχωριστό πεδίο συλλογικών κοινωνικών σχέσεων και διέπεται από την αρχή της επικουρικότητας. Η ...

Αρχές και εφαρμογές πολιτικής υγείας

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Αρχές και εφαρμογές πολιτικής υγείας στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Αρχές και εφαρμογές πολιτικής υγείας, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Διαχειριστικά και οικονομικά ζητήματα του υγειονομικού τομέα

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Διαχειριστικά και οικονομικά ζητήματα του υγειονομικού τομέα στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Διαχειριστικά και οικονομικά ζητήματα του υγειονομικού τομέα, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Πολιτική στη διαχείριση του αίματος

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Πολιτική στη διαχείριση του αίματος στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Πολιτική στη διαχείριση του αίματος, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Φαρμακευτική πολιτική στην Ελλάδα και την Ευρώπη

[...] Η παρούσα μελέτη αποτελεί -σε επίπεδο ερευνητικής εργασίας- υπόδειγμα σύμπραξης και συνεργασίας διαφορετικών επιστημονικών κλάδων. Η οικονομική ανάλυση, η συγκριτική προσέγγιση από την πλευρά της κοινωνικής πολιτικής και η νομική διερεύνηση αξιοποιήθηκαν συνθετικά με σκοπό την πολύπλευρη επεξε...

Πολιτική υγείας

Το σύστημα υγείας στην Ελλάδα ασθενεί. Τόσο ο δημόσιος όσο και ο ιδιωτικός τομέας παρέχουν συχνά υποβαθμισμένες και αποσπασματικές υπηρεσίες, και μάλιστα με σπάταλο και κοινωνικά άνισο τρόπο. Βασική αιτία αυτής της παθογένειας του συστήματος αποτελεί η έλλειψη ολοκληρωμένης και αποτελεσματικής Πολιτ...

Δαπάνες και πολιτικές υγείας στην Ευρώπη

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Δαπάνες και πολιτικές υγείας στην Ευρώπη στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Δαπάνες και πολιτικές υγείας στην Ευρώπη, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Πολιτικές φαρμάκου στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Πολιτικές φαρμάκου στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Πολιτικές φαρμάκου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Εθνικά συστήματα υγείας διαφόρων χωρών

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Εθνικά συστήματα υγείας διαφόρων χωρών στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Εθνικά συστήματα υγείας διαφόρων χωρών, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Βιοπολιτική και βιοπροτεραιότητες στο σύστημα υγείας

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Βιοπολιτική και βιοπροτεραιότητες στο σύστημα υγείας στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Βιοπολιτική και βιοπροτεραιότητες στο σύστημα υγείας, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Δίκτυα ολοκληρωμένης φροντίδας στην υγεία

Kατά τη διάρκεια του σχεδιασμού και της πρώτης περιόδου ανάπτυξης του Εθνικού Συστήματος Υγείας αναπτύχθηκαν εσωτερικές δομικές αντιφάσεις με βασικό πυρήνα την αντίθεση ανάμεσα στην αρχή της ισότητας και την πλήρη ελευθερία πρόσβασης υπό καθεστώς πλήρους ασφαλιστικής κάλυψης. Η κατάσταση αυτή επέτει...

Δημόσια υγεία ή η κακοποίηση της κοινωνικοποίησης

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Δημόσια υγεία ή η κακοποίηση της κοινωνικοποίησης στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Δημόσια υγεία ή η κακοποίηση της κοινωνικοποίησης, μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 2
Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...