Βιβλία

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 3
Το σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο της ελληνικής δημόσιος διοίκησης

Η τοπική αυτοδιοίκηση αποτελεί μία αναγκαία διοικητική, κοινωνική, αλλά και πολιτική πραγματικότητα, με κύριο άξονα το δημότη και την επίλυση των καθημερινών προβλημάτων του, αναζητώντας παράλληλα, ως αδήριτη ανάγκη, την πορεία για ενίσχυση της άμεσης δημοκρατίας. Η αιρετή Περιφέρεια δημιουργήθηκε, ...

Χρηματοοικονομική και λογιστική προσέγγιση του μεταρρυθμιστικού πλαισίου των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης

Το βιβλίο αυτό αποτελεί πολύτιμο εργαλείο για κάθε άτομο που ασκεί ή συμμετέχει στη διοίκηση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), αλλά και για τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές που ασχολούνται με κάθε πτυχή των ΟΤΑ. Στο βιβλίο, μεταξύ άλλων, εξετάζεται: α) Η ανάγκη κατανόησης...

Ο κοινοτικός πολιτισμός της τουρκοκρατούμενης νησιωτικής Ελλάδας

Ο θεσμός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι πολυσήμαντος και, συνεπώς, η ολοκληρωμένη μελέτη του πρέπει να είναι πολύπλευρη. Βασική προϋπόθεση μιας σοβαρής θεώρησης αυτού του θεσμού είναι η επίγνωση της φιλοσοφίας του, καθώς και της ιστορικής διαδρομής του στο συγκεκριμένο χώρο και στο συγκεκριμένο πολ...

Τοπική αυτοδιοίκηση, προοπτικές ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών

Το παρόν, βέβαια, δοκίμιο δεν αποτελεί εγχειρίδιο ιδεολογικού σχολείου ούτε απάνθισμα δράσεων ή προτάσεων για μια Τοπική Αυτοδιοίκηση ξεκομμένη από την κοινωνία, το κράτος και την ΕΕ. Προσπαθεί να δει με τρόπο διαλεκτικό τη σύνδεση των τοπικών αρχών με τα γενικότερα κοινωνικά προβλήματα ακόμα και ότ...

Αυτοματοποίηση στην τοπική αυτοδιοίκηση

Τα τελευταία χρόνια στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Α’ και Β’ βαθμού εκχωρούνται από την πολιτεία αρμοδιότητες με τις ανάλογες υποχρεώσεις. Παράλληλα, δεν παρατηρείται ανάλογη αύξηση των κρατικών επιχορηγήσεων με αποτέλεσμα οι περισσότεροι Ο.Τ.Α. να αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις λόγω οικονομι...

Εγχειρίδιο για μια

Η αυτοδιοίκηση αντιμετωπίζει σήμερα μια πολλαπλή πρόκληση: - Να δείξει ότι μπορεί να βελτιώσει ουσιαστικά τη ζωή των πολιτών, αναβαθμίζοντας τα συλλογικά αγαθά και οικοδομώντας βιώσιμες τοπικές απαντήσεις στην οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική κρίση. - Να περιορίσει το έλλειμμα δημοκρατία...

Από τη νομαρχιακή στην περιφερειακή αυτοδιοίκηση

Η μεταρρύθμιση του δεύτερου βαθμού της τοπικής αυτοδιοίκησης -και μέσω αυτής του ελληνικού διοικητικού συστήματος- προς την κατεύθυνση της κριτικής και δημιουργικής αντιστοίχησης προς τα νέα ευρωπαϊκά και διεθνή δεδομένα προϋποθέτει ευλόγως ένα νέο αυτοδιοικητικό χάρτη, με μικρότερο αριθμό ΟΤΑ δεύτε...

Περί κειμένων και κριτικής (2004-2009)

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τον τίτλο Περί κειμένων και κριτικής (2004-2009) στο Bookland.gr (ακόμη). Μπορείτε να βοηθήσετε; Αν γνωρίζετε κάτι για το Περί κειμένων και κριτικής (2004-2009), μπορείτε να μας στείλετε πληροφορίες μέσα από την ειδική φόρμα που θα βρείτε εδώ: Φόρμα ενημέρωσης στοιχείων τίτλου.
Σας ευχαριστούμε

Η τοπική αυτοδιοίκηση κατά την Οθωνική Περίοδο (1833-1862)

Θεματικός άξονας του βιβλίου είναι η μελέτη της οργάνωσης της τοπικής αυτοδιοίκησης κατά την οθωνική περίοδο (1833-1862). Παρουσιάζεται η προβληματική που έχει αναπτυχθεί για το θεσμό και η σύνδεσή του με την κοινωνία και την εξουσία στην Ελλάδα. Παρακολουθούνται οι καταβολές και προοπτικές του θεσμ...

Οι χάρτες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

[...] Οι "Χάρτες της τοπικής αυτοδιοίκησης" είναι μια προσπάθεια αποτύπωσης των αλλαγών που έγιναν στο αυτοδιοικητικό ανάγλυφο της χώρας, στο πνεύμα του σύγχρονου ρόλου και της νέας ποιότητας που η ελληνική κοινωνία εμπιστεύτηκε και προσδοκεί από την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Αθήνα, Φεβρουάριος 2004 ...

Όψεις της τοπικής αυτοδιοίκησης στο ελληνικό κράτος

H Τοπική Αυτοδιοίκηση, θεσμός πολιτικοδιοικητικός, μετασχηματίζει την κοινωνία και συμβάλλει στον εκδημοκρατισμό της. Η αλληλεπίδραση και δυναμική ισορροπία ανάμεσα στους ΟΤΑ και στο ανθρωπογενές περιβάλλον σχετίζεται με τη σχέση πληθυσμού - χώρου, την αιρετή αντιπροσώπευση και την παροχή αρμοδιοτήτ...

Η αναδιάρθρωση της κοινωνικής διοίκησης σε τοπικό επίπεδο

Στην παρούσα μελέτη διερευνώνται οι οργανωτικές και λειτουργικές παράμετροι άσκησης κοινωνικής πολιτικής από τους προχυοβάθμιους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με στόχο την επεξεργασία προτάσεων για μεταρρυθμιστικές παρεμβάσεις. Κατ' αρχάς γίνεται αναφορά στις νέες τάσεις στο πεδίο της κοινων...

Οι κοινότητες των Ελλήνων

"Ο Δήμος και η Κοινότητα είναι κατάσταση ηθελημένης συμβίωσης συγκεκριμένου συνόλου αυτεξούσιων πολιτών σε συγκεκριμένο τόπο. Δεν αποτελούν διοικητικές διαιρέσεις του όποιου εξουσιαστικού συστήματος. Η συμβίωση στο Δήμο προϋποθέτει τη βαθιά συναντίληψη του κοινού καλού μεταξύ των δημοτών. Δεν αρκεί ...

Τοπική αυτοδιοίκηση και ελλαδικός χώρος

Η μελέτη της ιστορίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο Ελληνικό Κράτος είναι μια εργασία εν εξελίξει. Προσφέρει σημαντικές προκλήσεις και αδιερεύνητες όψεις του ιστορικού και κοινωνικού γίγνεσθαι καθώς και της εξέλιξης του συγκεκριμένου θεσμού στον ελλαδικό χώρο. Αφορμή και κίνητρο για την προσέγγιση π...

Οδηγός καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος

[...] Το Υπουργείο Εσωτερικών έκρινε σκόπιμη την έκδοση αυτού του εύχρηστου οδηγού για τα Κ.Υ.Ε., ο οποίος απευθύνεται τόσο στους δήμους και τις κοινότητες της χώρας όσο και στους ίδιους τους πολίτες και καταρτίσθηκε από επιτροπή στην οποία συμμετείχαν επιστήμονες καθώς και επίλεκτα στελέχη της διοί...

Αμπελάκια Θεσσαλίας

Η Κοινή Συντροφία και Αδερφότης των Αμπελακίων οργανώθηκε σε κοινοτική και υπερκοινοτική βάση, λειτούργησε δε με συνεργατικούς κανόνες καθολικής συμμετοχής των κατοίκων στις παραγωγικές και εμπορικές δρστηριότητες, για περισσότερα από τριάντα χρόνια (1780-1812). Τα δύο γνωστά καταστατικά των Αμπελακ...

Ο εκσυγχρονισμός της τοπικής αυτοδιοίκησης

Η κεντρική θέση του βιβλίου είναι ότι τα προβλήματα του εκσυγχρονισμού της αυτοδιοίκησης δεν λύνονται μόνο με αλλαγές στις πολιτικές και οργανωτικές δομές. Η κύρια διαπίστωση είναι ότι πρέπει να ξεκαθαριστούν οι αρμοδιότητες μεταξύ των διακριτών επιπέδων και να αντιληφθεί η κυβέρνηση ότι πρέπει να π...

Ο ρόλος των φορέων της αυτοδιοίκησης στην άσκηση κοινωνικής πολιτικής

Στο βιβλίο αυτό καταβάλλεται προσπάθεια να οριοθετηθεί η συμμετοχή των φορέων της αυτοδιοίκησης γενικότερα στα συστήματα κοινωνικής πολιτικής, ειδικότερα δε σε συνθήκες απορύθμισης του κράτους πρόνοιας τουλάχιστον όπως αυτό διαμορφώθηκε μεταπολεμικά στα ευρωπαϊκά κράτη. Με αφορμή μια ελληνική περίπτ...

Η μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης

Η μεταρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης βρίσκεται από χρόνια στο επίκεντρο ενός ευρύτερου προβληματισμού για την αντιμετώπιση της προϊούσας κρίσης του σύγχρονου εθνικού κράτους. Η παρούσα μελέτη εξετάζει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η τοπική αυτοδιοίκηση, ως συμμετοχικός και ταυτόχρονα δι...

Μεταρρύθμιση του κοινωνικού κράτους και τοπική αυτοδιοίκηση

Η δικτύωση των ποικίλων δομών και υπηρεσιών κοινωνικής πολιτικής και, κατ' επέκταση, ο συντονισμός τους σε συνάρτηση με την εξατομικευμένη προσέγγιση, αποτελούν τον πυρήνα του οργανωτικού-διοικητικού μοντέλου για την άσκηση αποτελεσματικών παρεμβάσεων καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού. Τα ειδ...

Σελίδα αποτελεσμάτων 1 απο 3
Δήλωση Απορήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία | Σχετικά | Χάρτης
...a furius mind project...